+45 28767217 mail@karenbeck.dk

Datapolitik og samtykke

Datapolitik: Cookie- og privatlivspolitik

Oversigt:

1. Ejeroplysninger

2. Hvad er Cookies?

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

4. Formål med cookies på vores website

5. Google Analytics

6. Brug af personoplysninger

7. GDPR Persondataloven

8. Klientens rettigheder

 

1. Ejeroplysninger

KarenBeck.dk v/Karen Beck

Fiskerhusene 50

2620 Albertslund

Telefon: +45 2876 7217

Email: mail@karenbeck.dk

CVR nr. DK 31835739

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies http://minecookies.org/cookiehandterin

4. Formål med cookies på KarenBeck.dk:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører

5. Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos KarenBeck.dk, skal du rette henvendelse på mail@karenbeck.dk eller telefon 28767217. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på min computer, som kun jeg har adgang til. Jeg kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør jeg det, retter jeg selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

7. GDPR Persondataloven

Hos KarenBeck.dk har du garanti for overholdelse af de nye EU-regler, GDPR, om beskyttelse af personfølsomme data.

Følgende persondata opsamles og opbevares.

I forbindelse med nyhedsbreve:

 • Navn, e-mail

I forbindelse med behandling og/eller kursusdeltagelse:

 • Navn, adr., tlf., e-mail, fødselsdag (ikke CPR)
 • Helbredsoplysninger, herunder symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin/misbrug/væsentlige sociale problemer/rent private forhold
 • Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund og evt. strafbare forhold
 • Seksuelle forhold/politiske/religiøse eller filosofiske overbevisninger eller tilhørsforhold
 • Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, eller andre, for et behandlingsforløb, relevante informationer

Alle personfølsomme oplysninger på klienter og andre relationer, forbundet med KarenBeck.dk, opbevares på betryggende vis og iht. Datatilsynets regler. Kun de oplysninger du selv afgiver, bliver indsamlet og opbevaret.

Kun Karen Beck har adgang til dine persondata. Når du kommer til undervisning eller behandling hos KarenBeck.dk, bliver du bedt om en samtykkeerklæring. For at for at KarenBeck.dk kan opbevare dine data, skal du give dit samtykke til det.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person, du har ret til at forlange dine oplysninger slettet eller udleveret

KarenBeck.dk er underlagt tavshedspligt og etiske regler i henhold til Foreningen af danske psykoterapeuter www.fadp.dk

8. Klientens rettigheder:

 • Samtykke (se erklæringen nedenfor) kan være skriftligt og vise, hvilke oplysninger der må videregives til hvem og formålet. Erklæringen underskrives elektronisk via mail fra KarenBeck.dk. Samtykke kan også afgives mundtligt, og registreres som sådan på KarenBeck.dk i forbindelse med en behandling. Du modtager herefter en mail med bekræftelse
 • Der indsamles kun oplysninger, der er nødvendige for, at jeg som behandler kan udføre mit arbejde.
 • Formålet med indsamling af oplysninger skal være sagligt.
 • Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, og det bortfalder automatisk efter 5 år. Samtykke tilbagekaldes ved at sende en mail til mail@karenbeck.dk.
 • Du har ret til at se udtalelser, som jeg har noteret om dig.
 • Du har ret til at få slettet eller redigeret forkerte eller vildledende oplysninger.
 • Alle oplysninger opbevarer jeg på betryggende vis og iht. Datatilsynets regler.
 • Ved evt. optagelser af forløbet skal du underskrive en særskilt erklæring.
 • Ved terapi med børn skal underskrives en særskilt erklæring.
 • Indsamlede oplysninger destrueres eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for mig at have oplysningerne i en form, der kan identificere, hvem du er.

 

Please see below for English version of the consent form

Samtykke til journalføring af personlige oplysninger                                                                                                                 

I henhold til persondatalovgivningen giver jeg hermed samtykke til, at Karen Beck journalfører og opbevarer flg. oplysninger om mig:

Navn, adr., tlf., e-mail, fødselsdag (ikke CPR)

 • Helbredsoplysninger, herunder symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin/misbrug/væsentlige sociale problemer/rent private forhold
 • Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund og evt. strafbare forhold
 • Seksuelle forhold/politiske/religiøse eller filosofiske overbevisninger eller tilhørsforhold
 • Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, eller andre, for et behandlingsforløb, relevante informationer

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mine oplysninger primært er opfyldelse af journalpligt samt den fordel der er ved, at Karen Beck har oplysningerne tilgængelige i forbindelse med behandlingen.

Jeg har til hver en tid ret til at se de oplysninger, der er noteret om mig. Og kan til hver en tid få slettet eller redigeret forkerte eller vildledende oplysninger.

Der vil ikke blive videregivet oplysninger til andre, uden jeg har givet mit udtrykkelige skriftlige samtykke hertil. Undtagelse: Der kan videregives oplysninger, når der sker til varetagelse af offentlige/private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Karen Beck benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke.

Erklæringen underskrives elektronisk via mail fra KarenBeck.dk.

 

English version

Consent to record personal information

Pursuant to the Personal Data Protection Act, I hereby consent to Karen Beck to record and keep up to date information about me:

Name, Address, Phone, Email, Birthday (not CPR)

 • Health information, including symptom summary, relevant symptom history, possibly. medicine / abuse / significant social problems / purely private relationships
 • Information about racial / ethnic / cultural background and possibly. offenses
 • Sexual / political / religious or philosophical beliefs or affiliation
 • Other relevant information, eg lifestyle, life story, or other, for a course of treatment, relevant information

I have been informed that the purpose of processing my information is primarily the fulfillment of the record duty and the benefit that Karen Beck has the information available for processing.

I have the right to see the information that is noted about me at any time. And can at any time get deleted or edited incorrect or misleading information.

No information will be disclosed to others without my explicit written consent. Exception: Information may be disclosed when taking public / private interests that clearly exceeds the interests of the interests that warrant the confidentiality, including the concern to which the information relates.

I am informed that if I no longer wish that Karen Beck uses my consent as a basis for processing the above information, I may revoke my consent. The revocation takes place alone with effect for the future and does not affect the information previously processed based on my consent.

The declaration must be signed electronically by mail from KarenBeck.dk.

 

KarenBeck.dk
Herstedvang 8
2620 Albertslund

CVR: 31835739